Komission asetus (EY) N:o 2017/1999, annettu 21 päivänä syyskuuta 1999, tiettyjen interventioelinten hallussaan pitämän ja jauhetun lihan tuottamiseen tarkoitetun naudanlihan myynnistä tarjouskilpailumenettelyllä