Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2017/1999 της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 1999, για την πώληση με διαγωνισμό βοείου κρέατος που παρακρατείται από ορισμένους οργανισμούς παρεμβάσεως και προορίζεται για την παραγωγή κιμά