Komission asetus (EY) N:o 2086/1999, annettu 30 päivänä syyskuuta 1999, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden tuen ennakkovahvistuksen keskeyttämisestä