Mål T-730/16: Tribunalens dom av den 13 mars 2019 — Espírito Santo Financial Group mot ECB (Tillgång till handlingar — Beslut 2004/258/EG — Handlingar som rör ECB:s beslut av den 1 augusti 2014 avseende Banco Espírito Santo, SA — Delvis avslag på ansökan om tillgång — Undantag för sekretessen vid överläggningar i ECB:s beslutande organ — Undantag för unionens eller en medlemsstats finansiella, monetära eller ekonomiska politik — Undantag för det finansiella systemets stabilitet i unionen eller i en medlemsstat — Undantag avseende skydd affärsintressen — Undantag för handlingar för internt bruk — Motiveringsskyldighet)