2013/808/EU: Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013 , valvottavien aineiden määrien määrittämisestä ja kiintiöiden jakamisesta otsonikerrosta heikentävistä aineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2009 mukaisesti 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2014 väliseksi ajaksi (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 9205)