Komission asetus (EY) N:o 2479/96, annettu 18 päivänä joulukuuta 1996, tiettyjen Virosta, Latviasta ja Liettuasta peräisin olevien marjojen vähimmäistuontihintajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja vähimmäistuontihinnan vahvistamisesta