Komission asetus (EY) N:o 1493/98, annettu 13 päivänä heinäkuuta 1998, kasviöljyn toimittamisesta elintarvikeapuna