KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1529/97, annettu 31 päivänä heinäkuuta 1997, tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla