KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1423/97, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1997, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1464/96 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 48. osittaista tarjouskilpailua varten