Komission asetus (EY) N:o 396/96, annettu 4 päivänä maaliskuuta 1996, maissitärkkelyksen valmistuksen jätetuotteiden tuonnista Amerikan yhdysvalloista annetun asetuksen (EY) N:o 2019/94 muuttamisesta