KOMISSION ASETUS (EY) N:o 367/96, annettu 29 päivänä helmikuuta 1996, viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta