Υπόθεση T-2/20: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Οκτωβρίου 2020 — Laboratorios Ern κατά EUIPO — Bio-tec Biologische Naturverpackungen (BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE) («Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Διαδικασία ανακοπής – Επέκταση της προστασίας διεθνούς καταχωρίσεως στην Ευρωπαϊκή Ένωση – Εικονιστικό σήμα BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE – Προγενέστερο εθνικό λεκτικό σήμα BIOPLAK – Σχετικός λόγος απαραδέκτου – Έλλειψη κινδύνου συγχύσεως – Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001»)