Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle työajan järjestelystä marraskuun 23 päivänä 1993 annetun direktiivin 93/104/EY soveltamisalan ulkopuolisilla toimialoilla