Komission asetus (EY) N:o 618/98, annettu 18 päivänä maaliskuuta 1998, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3066/95 säädetyn sianliha-alan järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sekä asetusten (ETY) N:o 2698/93 ja (EY) N:o 1590/94 kumoamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1898/97 muuttamisesta