Komission asetus (EY) N:o 1177/1999, annettu 4 päivänä kesäkuuta 1999, kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 770/1999 tarkoitetun tarjouskilpailun osana