Komission asetus (EY) N:o 999/96, annettu 4 päivänä kesäkuuta 1996, naudanliha-alalla säädettyjen palkkiojärjestelmien soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 3886/92 muuttamisesta jalostuspalkkioiden osalta