Komission asetus (EY) N:o 673/1999, annettu 26 päivänä maaliskuuta 1999, asetuksessa (ETY) N:o 1589/87 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 236. tarjouskilpailussa sovellettavan voin enimmäisostohinnan vahvistamisesta