Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1999/1999 της Επιτροπής, της 17ης Σεπτεμβρίου 1999, για τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του βοείου κρέατος