Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1704/1999, annettu 30 päivänä heinäkuuta 1999, Yhdistyneen kuningaskunnan interventioelimen hallussa olevan leipävehnän vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta (EYVL L 201, 31.7.1999)