KOMISSION ASETUS (EY) N:o 807/96, annettu 30 päivänä huhtikuuta 1996, tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta