Komission asetus (EY) N:o 2149/1999, annettu 8 päivänä lokakuuta 1999, tuontilupien antamisesta korkealaatuiselle tuoreelle, jäähdytetylle tai jäädytetylle naudanlihalle