Komission asetus (ETY) N:o 391/68, annettu 1 päivänä huhtikuuta 1968, interventio-ostojen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sianliha-alalla