ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2278/97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Νοεμβρίου 1997 για την έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήματος Α1 στον τομέα των οπωροκηπευτικών