Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 338/97, annettu 9 päivänä joulukuuta 1996, luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä (Euroopan yhteisöjen virallinen lehti N:o L 61, 3 päivänä maaliskuuta 1997)