KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1230/97, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1997, maltaiden tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta