Komission asetus (EY) N:o 763/96, annettu 25 päivänä huhtikuuta 1996, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/92 2-4 artiklassa säädetyn järjestelmän mukaista Kanariansaarten maitotuotteiden hankintaa koskevien tukien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 2993/94 muuttamisesta