Neuvoston asetus (EY) N:o 933/1999, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1999, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1210/90 muuttamisesta