ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 185/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιανουαρίου 1999 για την τροποποίηση των δασμών κατά την εισαγωγή στον τομέα των σιτηρών