KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2567/97, annettu 18 päivänä joulukuuta 1997, B-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta