98/581/EY, Euratom: Neuvoston päätös, tehty 12 päivänä lokakuuta 1998, talous- ja sosiaalikomitean jäsenen nimeämisestä