Komission tiedonanto - EHTY:n neuvoa-antavan komitean työvaliokunnan ja pysyvien alakomiteoiden kokoonpano istuntokaudella 1998-1999