KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1803/97, annettu 18 päivänä syyskuuta 1997, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi