Komission asetus (EY) N:o 830/96, annettu 6 päivänä toukokuuta 1996, vasikanlihan yksityisen varastoinnin tuen myöntämistä koskevista erityissäännöksistä