KOMISSION ASETUS (EY) N:o 190/96, annettu 1 päivänä helmikuuta 1996, Israelista peräisin olevien terttuneilikoiden (spraytyyppi) tuonnin etuustullin uudelleen käyttöön ottamisesta