Komission asetus (EY) N:o 888/96, annettu 15 päivänä toukokuuta 1996, CN-koodiin 0206 29 91 kuuluvaa nautaeläinten jäädytettyä kuvelihaa koskevan yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista 1 päivän heinäkuuta 1996 ja 30 päivän kesäkuuta 1997 väliseksi ajanjaksoksi