Komission asetus (EY) N:o 1763/98, annettu 10 päivänä elokuuta 1998, tuontilupien antamisesta korkealaatuiselle tuoreelle, jäähdytetylle tai jäädytetylle naudanlihalle