Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 53/2013 av den 3 maj 2013 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet