Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.4673 — DB/STRABAG Invest) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ