Непротивопоставяне на нотифицирана концентрация (Дело COMP/M.4673 — DB/STRABAG Invest) Текст от значение за ЕИП