Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1892 av den 3 december 2018 om en åtgärd som Lettland vidtagit i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG för att förbjuda utsläppande på marknaden av en gräsklippare som tillverkats av GGP Italy SpA [delgivet med nr C(2018) 7656] (Text av betydelse för EES.)