Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1