Neuvoston asetus (EU) 2016/1050, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2016, tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 1388/2013 muuttamisesta