Mål C-136/17: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 24 september 2019 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État - Frankrike) – GC, AF, BH, ED mot Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) (Begäran om förhandsavgörande – Personuppgifter – Skydd för fysiska personer med avseende på behandling av sådana uppgifter på webbsidor – Direktiv 95/46/EG – Förordning (EU) 2016/679 – Sökmotorer på internet – Behandling av uppgifter som finns på webbplatser – Sådana särskilda kategorier av uppgifter som avses i artikel 8 i direktivet och artiklarna 9 och 10 i förordningen – Frågan huruvida de bestämmelserna är tillämpliga på en sökmotorleverantör – Omfattningen av sökmotorleverantörens skyldigheter enligt de bestämmelserna – Publicering av uppgifterna på webbplatser uteslutande för journalistiska ändamål eller konstnärligt eller litterärt skapande – Inverkan på behandlingen av en begäran om borttagande av länkar – Artiklarna 7, 8 och 11 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna)