Věc C-414/18: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 3. prosince 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Itálie) – Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo v. Banca d'Italia („Řízení o předběžné otázce – Směrnice 2014/59/EU – Bankovní unie – Ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků – Roční příspěvky – Výpočet – Nařízení (EU) č. 806/2014 – Prováděcí nařízení (EU) 2015/81 – Jednotný postup pro řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků – Správní postup, do kterého jsou zapojeny vnitrostátní orgány a jiný subjekt Unie – Výlučná rozhodovací pravomoc Jednotného výboru pro řešení krizí – Řízení před vnitrostátními soudy – Absence včasného podání žaloby na neplatnost k unijnímu soudu – Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/63 – Vyloučení některých závazků z výpočtu příspěvků – Vzájemná propojenost několika bank“)