2013/677/EU: Neuvoston täytäntöönpanopäätös, annettu 15 päivänä marraskuuta 2013 , luvan antamisesta Luxemburgille ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 285 artiklasta poikkeava erityistoimenpide