VERORDENING (EEG) Nr. 1619/93 VAN DE COMMISSIE van 25 juni 1993 tot vaststelling van toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad wat de regeling voor voor dieren bestemde mengvoeders op basis van granen betreft