Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 316/2019, της 13ης Δεκεμβρίου 2019, για την τροποποίηση του παραρτήματος XIII (Μεταφορές) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ [2020/334]