Υπόθεση C-359/19 P: Αναίρεση που άσκησε στις 5 Μαΐου 2019 η Meblo Trade d.o.o. κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (τρίτο τμήμα) στις 5 Μαρτίου 2019 στην υπόθεση T-263/18, Meblo Trade κατά EUIPO — Meblo Int