Mål C-514/15 P: Domstolens beslut av den du 7 juli 2016 – HIT Groep BV mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Artikel 181 i domstolens rättegångsregler — Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Europeiska marknaden för spännstål — Förordning (EG) nr 1/2003 — Artikel 23.2 — Beräkning av bötesbeloppet — Det maximala bötesbeloppet — Den totala omsättningen under ”föregående räkenskapsår” — Hänvisningen avser ett annat räkenskapsår än det som föregick antagandet av det angripna beslutet — Proportionalitetsprincipen)