Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3072/90 του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 1990 περί νέας τροποποίησης των άρθρων 6 και 17 του πρωτοκόλλου σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και με τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Βασιλείου του Μαρόκου